Všeobecné obchodné podmienky

ČLÁNOK 1- VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom, ktorým je flyhigh Partners s. r. o., so sídlom Hadriánova 3, 851 10 Bratislava, IČO: 45 569 312, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo: 65506/B, (ďalej len "Poskytovateľ") a Nadobúdateľom, ktorej predmetom je poskytnutie licencie na užívanie informačného systému Medifiori (ďalej len „Produkt“), ku ktorému Poskytovateľ vykonáva všetky majetkové práva autora.

1.2. Nadobúdateľom môže byť buď:

a) zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov, vo vzťahu ku ktorým je potrebné zabezpečiť vykonanie lekárskych zdravotných prehliadok (ďalej len „Zamestnávateľ“), alebo

b) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Lekár“), ktorý zabezpečuje vykonanie lekárskych zdravotných prehliadok pre Zamestnávateľa a/alebo pre Pracovnú zdravotnú službu.

1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Nadobúdateľ uzatvorením licenčnej zmluvy s Poskytovateľom potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky licenčné zmluvy, na základe ktorých Poskytovateľ poskytne licenciu Nadobúdateľovi (ďalej len "Licenčná zmluva") a na všetky vzťahy medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom, vzniknuté najmä pri uzatváraní Licenčnej zmluvy.

1.4. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Licenčnej zmluvy. V prípade, že Nadobúdateľ a Poskytovateľ uzatvoria písomnú licenčnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.


ČLÁNOK 2- SPÔSOB UZATVORENIA LICENČNEJ ZMLUVY

2.1. Licenčná zmluva sa uzatvára tak, že Nadobúdateľ akceptuje návrh na uzavretie Licenčnej zmluvy. Formulár Licenčnej zmluvy Poskytovateľ Nadobúdateľovi doručí po tom, ako Nadobúdateľ prejaví záujem o využívania Produktu tým, že elektronicky vyplní a odošle objednávku Produktu, ktorá bude zverejnená na internetovej stránke Poskytovateľa.

2.2. Nadobúdateľ doručí ním podpísanú Licenčnú zmluvu Poskytovateľovi. Poskytovateľ doručenú Licenčnú zmluvu podpíše a jedno vyhotovenie doručí Nadobúdateľovi, pričom elektronickú verziu Licenčnej zmluvy zašle Nadobúdateľovi aj na e-mail.

2.3. Akékoľvek zmeny v návrhu Licenčnej zmluvy sa považujú za nový návrh Licenčnej zmluvy, ktorý Poskytovateľ môže, ale nemusí akceptovať.


ČLÁNOK 3 - LICENCIA

3.1. Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi, nevýhradnú, neprevoditeľnú a nepostúpiteľnú licenciu na Produkt. Nadobúdateľ nie je oprávnený poskytnúť žiadnu sublicenciu k Produktu.

3.2. Nadobúdateľ nie je oprávnený vykonávať akékoľvek zásahy do Produktu ani Produkt meniť alebo rozmnožovať. Nadobúdateľ nie je oprávnený Produkt rozširovať ani ho požičiavať akýmkoľvek osobám.

3.3. Nadobúdateľ je oprávnený užívať Produkt pri prevádzkovaní svojej podnikateľskej činnosti a pri výkone lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k pracovnej zdravotnej službe a/alebo pri poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby.

3.4. Poskytovateľ sa zaväzuje priebežne aktualizovať Produkt tak, aby zodpovedal platným a účinným všeobecne záväzným právnym predpisom uverejneným v Zbierke zákonov, bez vykonania ktorých by hrozilo porušenie, či nedodržanie platných predpisov zákonných alebo podzákonných noriem upravujúcich oblasť použitia Produktu.

3.5 Vyhotovené aktualizácie budú Nadobúdateľovi sprístupnené bezplatne a budú automaticky inštalované cez cloudovú službu, prostredníctvom prístupu na internet.

3.6. Za účelom zlepšenia kvality poskytovaných služieb a Produktu je Poskytovateľ oprávnený do Produktu zahrnúť systémový mechanizmus, ktorý môže zaznamenávať a archivovať informácie, akým spôsobom je Produkt používaný.

3.7. Nadobúdateľ v žiadnom prípade nemá nárok na poskytnutie zdrojového kódu k Produktu.


ČLÁNOK 4 – DODANIE A UŽÍVANIE PRODUKTU

4.1. Po uzatvorení Licenčnej zmluvy bude Nadobúdateľovi umožnený prístup k Produktu na webovej stránke Poskytovateľa licencie Produktu www.medifiori.sk.

4.2. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že bude bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť správne fungovanie Produktu (napr. skryté chyby softvéru, nesprávne používanie softvéru, zmeny konfiguračných nastavení v rozpore so zmluvou, inštalácia nevhodného softvéru tretích osôb, výpadky spôsobené činnosťou tretích osôb, a pod.).

4.3. Poskytovateľ zodpovedá len za funkcionalitu Produktu podľa užívateľského manuálu. Poskytovateľ nezodpovedá za funkcionalitu Produktu podľa špecifických požiadaviek Nadobúdateľa.

4.4. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obchodnú stratu, stratu obchodných informácií, poškodenie počítačových dát alebo akúkoľvek inú stratu spôsobenú nesprávnym používaním produktu, neodbornou prácou v rámci informačného systému, nepriaznivým spolupôsobením iných programov na produkt, vonkajším zásahom do programového zabezpečenia, pôsobením tretej osoby na predmet plnenia, ako aj takej činnosti používateľa/správcu, ktorá sa vo všeobecnosti považuje za nevhodnú.

4.5. Poskytovateľ je povinný vykonávať zálohu dát minimálne 1x mesačne vždy k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci.

4.6. Poskytovateľ nie je povinný ani zodpovedný za vykonávanie akýchkoľvek činností smerujúcich k znovuzískaniu stratených dát.


ČLÁNOK 5 – SERVISNÁ PODPORA

5.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Nadobúdateľovi servisnú podporu k prevádzke Produktu podľa Licenčnej zmluvy ktorý zahŕňa najmä telefonické konzultácie, prípadne aj riešenie problémových situácií prostredníctvom helpdesk.

5.2. Poskytovateľ bude služby technickej podpory poskytovať v režime 5 x 8 (t.j. počas pracovných dní v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.). V osobitných prípadoch je možné vzájomne dohodnúť poskytnutie služieb aj inak.

5.3. Incidenty je možné nahlásiť a to len počas doby poskytovania služieb uvedenej v bode ods. 5.2 a to (i) e-mailom na adresu: podpora@medifiori.sk Poskytovateľ zároveň potvrdí e-mailom Nadobúdateľovi obdržanie správy.

5.4. Pri riešení incidentov sa bude brať ohľad na dostupnosť služieb Nadobúdateľa, reakčnú dobu, prioritu riešenia incidentu a postup pri eskalácii hľadania a odstraňovania príčiny incidentu, resp. problému. Vyriešenie incidentu znamená obnovenie služby v pôvodnom alebo dočasnom náhradnom režime, aj keď by sa nepodarilo určiť a odstrániť príčinu. Vyriešenie problému znamená nájdenie príčiny/príčin problému a jeho/ich odstránenie.

5.5. Reakčná doba – je doba, dokedy musí dôjsť k „prvej reakcii“ zo strany Poskytovateľa smerujúcej k riešeniu incidentu. Dohodnutá reakčná doba Poskytovateľa pre objednané služby je maximálne do 24 hodín od registrácie incidentu Nadobúdateľom spôsobom uvedeným v ods. 5.5.

5.6. Technická podpora Poskytovateľa priraďuje jednotlivým incidentom prioritu podľa ich dopadu a naliehavosti (okrem urgentnej priority). V prípade, ak Nadobúdateľ označí pri nahlasovaní prioritu incidentu ako „urgentná“ a tento incident spĺňa podmienky na urgentnú prioritu incidentu definovanú ako úplné znefunkčnenie celého Produktu, technická podpora poskytovateľa musí pri prideľovaní priorít zohľadniť túto skutočnosť. Poskytovateľ garantuje vyriešenie incidentu s urgentnou prioritou do 48 hodín od jeho nahlásenia počas pracovných dní.


ČLÁNOK 6 – CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že výška poplatku za poskytnutie licencie bude osobitne dohodnutá v Licenčnej zmluve v závislosti typu produktu, ktorý si Nadobúdateľ od Poskytovateľa objedná. V prípade Zamestnávateľa sa odmena vypočíta v závislosti od počtu zamestnancov Zamestnávateľa evidovaných v Produkte za daný kalendárny mesiac, pričom osobitná odmena sa bude platiť aj za každý jeden samostatný používateľský účet zriadený pre Zamestnávateľa v Produkte. V prípade Lekára je poskytnutie licencie bezplatné.

6.2. V prípade objednania lekárskej prehliadky Zamestnávateľom a vykonaním lekárskej prehliadky Lekárom cez Produkt vzniká Zamestnávateľovi povinnosť zaplatiť osobitný poplatok Poskytovateľovi, a to vo výške dohodnutom v Licenčnej zmluve, pričom tento poplatok je splatný najskôr momentom vykonania lekárskej prehliadky.

6.3. Poplatok za poskytnutie licencie a poplatok za objednanie lekárskych prehliadok budú splatné mesačnej pozadu na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom Nadobúdateľovi po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa odmena platí. Splatnosť faktúry bude 15 dní odo dňa vystavenia.

6.4. V prípade omeškania s platbou faktúry je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť prístup Nadobúdateľa k Produktu a tak obmedziť alebo znemožniť užívanie Produktu Objednávateľom a to až do doby uhradenia všetkých platieb.


ČLÁNOK 7 – ZODPOVEDNOSŤ

7.1. V prípade oznámenia vád podľa ods. 4.2 sa Poskytovateľ zaväzuje vykonať všetky potrebné kroky v rozumnom čase na odstránenie týchto vád Produktu.

7.2. Nadobúdateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je zodpovedný za kvalitu a dostupnosť telekomunikačných sietí a za s tým súvisiace komplikácie s prístupom na internet.

7.3. Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek škody spojené s vadami, výpadkami alebo nedostupnosťou Produktu. Zmluvné strany potvrdzujú, že takéto obmedzenie je primerané a že bez takéhoto obmedzenia by zmluvné strany ani nemohli pristúpiť k uzatvoreniu Licenčnej zmluvy.

7.4. Na účely zabezpečenia optimálneho fungovania a zlepšovania funkcionality Produktu udeľuje Nadobúdateľ Poskytovateľovi prístup k svojím dátam uloženým v Produkte.


ČLÁNOK 8 – OSOBNÉ ÚDAJE

8.1. Každá zmluvná strana je povinná zachovávať ochranu osobných údajov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmluvné strany potvrdzujú, že Poskytovateľ nebude mať bez pokynu Nadobúdateľa prístup k osobným údajom zamestnancov Nadobúdateľa, ktoré bude Nadobúdateľ spracúvať za pomoci Produktu. Poskytovateľ teda nebude spracúvať vo svojom mene a na svoje účely žiadne osobné údaje zamestnancov Nadobúdateľa. Poskytovateľ a Nadobúdateľ uzatvoria osobitnú zmluvu o spracúvaní Osobných údajov zamestnancov Nadobúdateľa.

8.2. V prípade, ak bude mať Nadobúdateľ záujem o ukladanie a spracovanie osobných údajov zamestnancov na cloude prevádzkovanom Poskytovateľom, alebo ak to bude nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia technických vylepšení Produktu, tak túto služby Poskytovateľa Nadobúdateľovi poskytne len na základe osobitnej zmluvy, v ktorej budú dohodnuté podmienky ochrany dát v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Nadobúdateľ Poskytovateľovi udeľuje súhlas, ktorým Poskytovateľovi umožní prístup k anonymizovaným údajom za účelom vývoja nových služieb.


ČLÁNOK 8 - POVINNOSTI NADOBÚDATEĽA A POSKYTOVATEĽA

9.1. Nadobúdateľ sa zaväzuje používať Produkt v súlade s informáciami počas zaškolenia zamestnancov Nadobúdateľa Poskytovateľom.

9.2. Nadobúdateľ sa zaväzuje poskytovať Poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť na zabezpečenie riadnej prevádzky Produktu. Nadobúdateľ sa zaväzuje Poskytovateľa najmä informovať o akýchkoľvek vadách, výpadkoch alebo nedostupnosti Produktu.

9.3. Nadobúdateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o akýchkoľvek zmenách v jeho kontaktných údajoch.

9.4. Poskytovateľ zabezpečí pre Nadobúdateľa zaškolenie zamestnancov, ktorí budú Produkt využívať formou prezentácie priamo v priestoroch Nadobúdateľa, prípadne formou videokonferencie.

9.5. Poskytovateľ Nadobúdateľovi poskytuje len právo užívať Produkt v zmysle udelenej licencie. V prípade objednania lekárskych prehliadok Zamestnávateľom u Lekára cez Produkt nevzniká na strane Poskytovateľa povinnosť poskytnúť, zabezpečiť ani obstarať vykonanie lekárskych prehliadok a takisto Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytnuté a vykonané lekárske prehliadky. V prípade objednania lekárskych prehliadok Zamestnávateľom u Lekára cez Produkt vzniká právny vzťah priamo medzi Zamestnávateľom a Lekárom, pričom za vykonané lekárskej prehliadky bude Lekár účtovať zaplatenie odmeny priamo Zamestnávateľovi.


ČLÁNOK 10 – MLČANLIVOSŤ

10.1. Dôverné informácie: Dôverné informácie predstavujú akúkoľvek informáciu, ktorú poskytne jedna strana druhej, a to písomne buď priamo alebo nepriamo kontrolou hmotných predmetov (vrátane, a bez obmedzenia, dokumentov, prototypov, ukážok, médií, dokumentácie, diskov a zákonníka). Obe zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách.


ČLÁNOK 11 – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade nesúhlasu Objednávateľa so zmenou týchto všeobecných obchodných podmienok je Objednávateľ oprávnený od Licenčnej zmluvy odstúpiť a to v lehote do 30 dní odo dňa zmeny všeobecných obchodných podmienok.

11.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť odo dňa 1.11.2020.