Ochrana osobných údajov

Spoločnosť flyhigh Partners s.r.o., ktorá prevádzkuje webstránku www.medifiori.sk sa ako prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov klientov vo vysokej miere stará o ich zabezpečenie.

Spracovanie osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z.z v súlade s platnou legislatívou EÚ–GDPR podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 a informácia o právnom základe ich spracovania, tretími osobami, sprostredkovateľmi, ktorí sú spolupracujúcimi osobami pre zabezpečenie poskytovanej služby a naplnení ostatných zákonných predpokladov pre poskytovanie služby.

Právnym základom spracovávania osobných údajov našou spoločnosťou sú
Zmluvy
S osobnými údajmi sú napr.: meno a priezvisko, pozícia v spoločnosti, názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, fakturačné údaje, vystavenie daňového dokladu iné kontaktné údaje uvedené zákazníkom, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty pre potreby prijatia a potvrdenia objednávky.

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo ich súbormi napríklad: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovane, uchovávanie, prepracúvanie, alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Osobné údaje sa spracovávajú za účelom informovania zákazníka a za účelom naplnenia predmetu spolupráce, ako aj pre naplnenie zákonných povinností ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje až do doby, keď registrovaná osoba požiada o ich vymazanie – úplné zabudnutie. Svoje práva na vymazanie alebo odstránenie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania údajov vyplývajúce z ochrany osobných údajov môže registrovaná osoba uplatniť v prípade, že už neexistuje žiadny presvedčivý dôvod na ich ďalšie spracovanie ani žiaden dôvod pre splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľom webstránky.

Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade požiadavky dotknutej osoby pri výkone svojich práv požadovať aj overenie totožnosti dotknutej osoby, či ide skutočne o dotknutú osobu , ktorá chce uplatniť svoje právo súvisiace s ochranou a spracovaním osobných údajov ako je napríklad výmaz údajov, právo na obmedzenia spracúvania, právo na prístup k osobným údajom a ostatné práva.

Informácie pre registrovaných:
Osobné údaje sú spracovávané na základe vyplnenia kontaktného formulára alebo formulára súvisiaceho s požiadavkou na poskytnutie služieb flyhigh Partners s.r.o. prostredníctvom www.medifiori.sk, ako aj pre účely zasielania nových informácií a ponúk. Osobné údaje sú spracovávané pre účely poskytovania požadovaných informácií ako aj ostatných povinností vyplývajúcich z dohody o skúšobnej verzii aplikácie.

Ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov vyplývajú a sú definované v samostatnej Zmluve o spolupráci, po uzatvorení kontraktu so spoločnosťou


flyhigh Partners s.r.o
IČO: 45 569 312
IČ DPH: SK2023 05 3747
Kontakt pre ochranu osobných údajov: info@medifiori.sk

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov sú: Právo k prístupu k osobným údajom dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať spracúvanie, ako aj právo na prenosnosť údajov. V prípade požiadavky zmien alebo výmazu údajov zo strany dotknutej osoby môžeme požadovať aj overenie totožnosti.

Dotknutá osoba ma tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov SR. Adresa úradu: Hraničná 12, 820 07 Bratislava , web stránka: www.dataprotection.gov.sk adresa elektronickej pošty: statny.dozor@pdp.gov.sk.